Vi vil bygge sterke generasjonsallianser

I Generasjonshagen får barn, ungdom og eldre mulighet til å være så mye sammen i hverdagen, at de rekker å erfare og lære at de kan være til glede og hjelp for hverandre. Hyppig kontakt er fundamentalt for å kunne utvikle tillit og solidaritet mellom mennesker. Når det skjer på tvers av generasjonene, tenker vi at det bygges en generasjonsallianse, der alle generasjonene representer en ressurs som kan forenes og skape store verdier for fellesskapet.

En slik generasjonsallianse er viktig for å kunne løse våre felles samfunnsutfordringer bl.a. knyttet til den såkalte eldrebølgen. Mange hjemmeboende eldre sliter med ensomhet og lite innhold i hverdagen. Det betyr dårligere livskvalitet og økt risiko for å trenge institusjonsplass, som gir store samfunnskostnader. Hvis man tenker seg at landets drøyt 5 000 barnehager i snitt kan ha et tilbud til ti pensjonister i nærmiljøet, kan det bidra til at 50 000 eldre får en bedre hverdag. Det trenger ikke være en like omfattende satsing som i Generasjonshagen, det viktigste er at barnehagene ser at de kan ha en sosial funksjon i nærmiljøet, og at barnehageeiere tør å gripe denne utfordringen.

Generasjonshagen ønsker å føre an i en utvikling der viktige samfunnsinstitusjoner som barnehagene utnytter sitt potensial til å bidra på flere områder enn de tradisjonelt er ment for. Framtidsutsiktene med flere eldre og færre yngre kan lett føre til en generasjonskamp om «samfunnskaka» – en utvikling vi kan forebygge gjennom mer kontakt og samarbeid mellom unge og gamle – en generasjonsallianse. Da må vi skape gode, daglige møteplasser for generasjonene, som er hovedpoenget i Generasjonshagen.